E - newsletter subscribe :

 
 SUNSHINE SPRING
เกาะนามิ : ถ้ำโคสุ : เมืองทันยาง : ล่องเรือทะเลสาบชงจู : เมืองทันยาง ตึก 63 ชั้น : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง (63 WAX MUSEUM) : คลองชองเกชอน เอเวอร์แลนด์ : ช้อปปิ้งตลาดทงแทมุน : ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ พร้อม ขาปูยักษ์
พิเศษ NANTA SHOW สับ หั่น มัน ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว

โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE)

กำหนดการเดินทาง
เดือนพฤษภาคม 5-9/7-11/12-16/14-18/19-23/21-25/26-30/28 พ.ค.-1 มิ.ย.53
วันแรก กรุงเทพฯ : กรุงโซล
22.30 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินแห่งชาติเกาหลี (KE) ประตูทางเข้าหมายเลข 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง เกาะนามิ : ถ้ำโคสุ : เมืองทันยาง
01.40 บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีโดยสายการบิน เที่ยวบินที่ KE 654 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
08.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน เมืองแห่งทะเลสาบ มีฐานะเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดคังวันโด จากนั้นนำท่านลงเรือสู่ เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจที่สวยงามตามอัธยาศัย ชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร จนได้เวลาสมควรอำลา เกาะนามิจากนั้นผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวันโด
กลางวัน รับประทานอาหาร กลางวัน หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่จังหวัดคังวอนโด ผ่านชมธรรมชาติที่สวยงาม นำท่านสู่ ถ้ำโคสุ ซึ่งมีความยาวโดยตลอด 5.4 ก.ม. แต่เปิดให้เข้าชมเพียง 1.7 ก.ม. เป็นถ้ำหินปูนที่มีอายุประมาณ 450 ล้านปีนี้ถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ทางธรรมชาติลำดับที่ 256 ถ้ำมีสิ่งที่เหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งรูปทรงอันน่าอัศจรรย์ต่างๆ เช่น หินงอก หินย้อย เสาหิน ธารหินไหล ดอกไม้หิน ปะการัง ถ้ำไข่มุกถ้ำ ชั้นหิน หินแผ่ และอราโกไนท์ (ดอกไม้หินชนิดหายาก) ห้องใหญ่มีหินย้อยต่าง ๆ ดูน่าเกรงขามที่มีความยาวถึง 10 เมตรตั้งตระหง่านและหินที่มีลักษณะอันวิจิตร ถ้ำใต้ดินแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งเวทมนตร์โดยแท้จริง มีหินรูปโล่ รูปม่าน และหินสิงโตซึ่งเสมือนเป็นผู้รักษาถ้ำ จากนั้นนำท่านผ่านชมธรรมชาติที่สวยงามเข้าสู่เมืองทันยางในจังหวัดชุงชงบุกโด อยู่ตอนกลางของประเทศ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติในท้องถิ่นชนบทอันเรียบง่าย
ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก DANYANG DAEMYUNG RESORT เทียบเท่า
วันที่สาม ล่องเรือทะสาบชงจู : เอเวอร์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร ล่องเรือทะเลสาบชงจู ( Chungju Lake ) อยู่ห่างจากโซลไปทางใต้ 80 ไมล์ในแถบที่ภูมิประเทศเป็นภูเขา มีเครื่องกีฬาทางน้ำหลายชนิดและบริการเรือในเส้นทาง ชุงจูทันยาง ผู้โดยสารในเรือจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของ ทันยาง พัลเกียง หรือ "ทิวทัศน์อันมหัศจรรย์ทั้งแปด" โดยทะเลสาบแห่งนี้ได้รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนรูปร่างต่างๆ มากมายตามจินตนาการ อาทิ รูปเต่า, นิ้วหัวแม่มือหรือตาบงที่แปลว่าดีที่สุดในภาษาเกาหลี,หินรูปปลาวาฬ,รูปปีกนกนางแอ่น,หินรูปไผ่ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองทันยาง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ในแถบที่เป็นเขาหินปูนรอบๆ ทันยาง บรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล น้ำภายในเขื่อนมีสีฟ้าใสสะอาด นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาเดินทางโดย ทางเรือในทะเลสาบในระยะสั้นๆ ได้ตลอดทั้งปี ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองทันยาง ทะเลสาบชงจู ถือว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุด สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างเมืองชองจู เมืองเจชอน และเมืองทันยาง ทะเลสาบชองจูเป็นทะเลสาบที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อการกักเก็บน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 97 ตารางกิโลเมตร ใกล้ๆ กับทะเลสาบชองจูมีอุทยานแห่งชาติ โซรักซาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร จากนั้นนำท่านสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพริ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยเครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตร Free Pass สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ ซึ่งกำลังบานสะพรั่งเต็มสวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ (เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชมสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน) ชมสวนดอกเบญจมาศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำหลังอาหารจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือ RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ตึก 63 ชั้น : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง (63 WAX MUSEUM) : ช้อปปิ้งทงแทมุน : NANTA SHOW
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรี่ย์ชื่อดัง อาทิเช่น My Girl , Coffee Prince บนเกาะยออีโด ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์กลางธุรกิจบริษัทชั้นนำของเกาหลี รวมทั้งรัฐสภา ชมตึก 63 ชั้น หรือ KLI 63 Building ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี และเป็นศูนย์กลางแหล่งบันเทิงที่มีระดับ หอดูดาว, โรงหนัง IMAX,Aquarium, ศูนย์การค้าช้อปปิ้งมอลล์ และร้านอาหารเมนูเลิศหรูนานาชาติ ทุกท่านสามารถมองเห็นวิวรอบกรุงโซลได้ชัดเจนอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง (63 WAX MUSEUM) หุ่นรูปปั้นเหมือนจริง มีชีวิตชีวา ดุจท่านอยู่ท่ามกลางบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิเช่น บารัค โอบาม่า , ควีนอลิซาเบธที่ 1 , ไทเกอร์ วูด เป็นต้น ระดับประเทศเช่น พระเจ้าเซจงมหาราช , ประธานาธิบดีเกาหลี รวมทั้งดาราชั้นนำ เช่น เบ ยอง จุน , เป็นต้น ล้วนแล้วแต่บุคคลเหล่านั้นคอยท่านมาถ่ายรูป คู่พร้อมตื่นตาตื่นใจกับภาพยนตร์ 5 มิติ คงชัดสมจริง สัมผัสได้ถึงมิติ ที่ทันสมัยของโลกอนาคต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแทมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนำอาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านชมสุดยอดการแสดง NANTA SHOW สับ หั่น มัน ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว การแสดงที่ไม่ใช้คำพูด ซึ่งผสมผสานดนตรีดั้งเดิมของเกาหลีอย่าง "Samulnori" เข้ากับความตลกและความเป็นละคร เป็นโชว์แรกของเอเชียที่สร้างความประทับใจให้แฟนละคร ที่เวที Broadway New York มาแล้ว 
ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือ RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ศูนย์โสม : ช้อปปิ้งเมียงดง : DONGWHA DUTY FREE : COSMATIC SHOP : กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรีเครื่องสำอางดังๆของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน
กลางวัน รับประทานอาหาร กลางวัน หลังอาหาร จากนั้นนำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี DONGWHA DUTY  FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ จากนั้นนำทุกท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ แบรนด์ดังของเกาหลี เช่น  ROJUKISS, LOTREE, ETUDE, SULWASOO และอีกหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช้อกโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
20.25 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KE 653 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
23.45 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เมนูอาหาร
1. บริการ DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
2. บริการ โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
3. บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี(ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดองโสม
4. บริการ พุลโกกิ เป็นเนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
5. บริการ คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย
6. บริการ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือก และยังมีซูชิสไตล์ญี่ปุ่น หน้าต่างๆให้ท่านได้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจ พร้อมเครื่องดื่ม
7. บริการ พิบิมพัพ พุลโกกิ ทำจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจัง (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ได้ถ้าต้องการ เสิร์ฟพร้อมหมูผัดวุ้นเส้น และหอมใหญ่ มีน้ำขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
8. บริการ ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
อัตราค่าบริการ :

อัตราค่าบริการ   ช่วงปกติ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน   32,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   32,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม   31,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม  30,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ   5,900.-
หมายเหตุ :
- ในกรณีต้องการเลื่อนตั๋วขากลับ เพิ่ม ท่านละ 2,000.- บาท
- ในกรณีที่ผู้เดินทางมีตั๋วเครื่องบินแล้ว ลดราคาจากค่าทัวร์ข้างต้น ท่านละ 15,000 บาท
- ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 3 USD ต่อคนต่อวัน (ตามความสมัครใจ)
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึ้นไป
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
สินค้าปลอดภาษี ตรวจสอบสภาพอากาศ อัตตราแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
l
l
l
l
l
l
l