E - newsletter subscribe :

 
 SWEET JEJU 5 DAYS
เกาะเชจู : โขดหินยงดูอัม : ปราสาทแก้ว : พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล๊อค : ปราสาทช๊อคโกแล๊ต : ยอดเขาชงซัน : หมู่บ้านพื้นเมืองชงอับ : สวนส้ม : TEDDY BEAR MUSEUM : ถนนพิศวง : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ : โซลทาวเวอร์ : คลองชองเกชอน : เมียงดง : ตลาดทงแทมุน

พิเศษ NANTA SHOW และ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

สายการบินโคเรียนแอร์ KOREAN AIR (KE)

กำหนดการเดินทาง
เดือนเมษายน 15-19 เมษายน 2553
เดือนพฤษภาคม 5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 พฤษภาคม 2553
วันแรก กรุงเทพฯ : กรุงโซล
20.00 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้าหมายเลข 6 สายการบิน KOREAN AIR (KE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
22.40 บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ KE652 (KE654 00.30-07.50) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันที่สอง กรุงโซล : เกาะเชจู : โขดหินยงดูอัม : ปราสาทแก้ว : ปราสาทช็อคโกแลต : TEDDY BEAR MUSEUM
06.00      เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว เดินทางสู่สนามบินคิมโป สนามบินภายในประเทศโดยสายการบินเอเซียน่าแอร์ เพื่อนำทุกท่านสู่ เกาะเชจู  บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะเชจู มีหินภูเขาไฟรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายกับมังกรกำลังอ้าปาก ชื่อว่า หินยงดูอัม แวะให้ท่านได้สัมผัสกับหินอย่างใกล้ชิดและถ่ายรูป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ปราสาทแก้ว แหล่งรวบรวมปฏิมากรรมการแสดงศิลปะที่ทำมาจากแก้วทั้งหมด มากกว่า 250 ชิ้นงาน และเขาวงกตที่ทำมาจากกระจกเงาเป็นแห่งแรกของโลก มีน้ำตกหินแก้ว สะพานแก้วรวมถึงงานศิลปะที่ทำมาจากการเป่าแก้วต่าง ๆ นานา จากนั้นนำท่าน  ปราสาทช็อคโกแลต ท่านจะได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาช็อคโกแลตจากทั่วโลก เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นจากหินภูเขาไฟแห่งเกาะเชจู  ท่านยังสามารถเลือกซื้อช็อคโกแลตสด ๆ รสชาติต่าง ๆ มาลองชิมหรือซื้อเป็นของฝาก ภัตตาคาร เยี่ยมชม TEDDY BEAR MUSEUM พาท่านเข้าสู่โลกของหมีเท็ดดี้ สถานที่ที่เราจะได้เห็นได้สัมผัสหมีเท็ดดี้แบร์ที่น่ารักจากทั่วโลกที่มีมากกว่า 100 ปี ตั้งแต่หอแสดงประวัติศาสตร์หมี โดยจัดทำเป็นเรื่องราวและฉากที่มีเสียงจากภาพยนตร์ต่างๆ หอศิลปะที่รวบรวมหมีแฟชั่นจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังของโลก เช่น หลุยส์ วูตอง ชาเนล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีตัวเล็กที่สุดในโลกซึ่งสูงเพียง 4.5 มิลลิเมตร และการแสดงหมีในบรรยากาศต่างๆ นอกจากจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์มีแล้ว ยังมีร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร สวนครอบครัวหมีเกาหลีและสระน้ำเมจิริมวิวทะเลจุนมุง ก่อนกลับอย่าลืมเลือกซื้อหมีในรูปแบบต่างๆ เป็นของฝาก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RAMADA PLAZA JEJU HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ยอดเขาชงซัน : หมู่บ้านพื้นเมืองชงอับ : สวนส้มไร้เมล็ด : ถนนพิศวง : ตลาดทงแทมุน : คลองชองเกชอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเดินขึ้นยอด ชงซันอิลชุลโบง หรือ ยอดเขาตะวันรุ่ง ที่เกิดขึ้นจากภูเขาไปที่อยู่ใต้ท้องทะเลเมื่อ 100,000 ปีที่แล้ว มีความหมายว่า  "จุดสูงสุดที่พระอาทิตย์ขึ้น"  มีหินแหลมที่ล้อมรอบปากปล่องกว่า 99 ก้อน จึงทำให้ปากปล่องภูเขาไฟมีลักษณะเหมือนมงกุฏ  ถือเป็นจุดชมวิวทะเล และพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม นำทุกท่านย้อนรอยวัฒนธรรมเกาหลีที่ หมู่บ้านพื้นเมืองชงอับ ของชาวเกาะเชจู    ที่มีการใช้วิถีชีวิตแบบเดิมมาจนถึงปัจจุบัน ท่านจะได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมเกาหลี บ้านแบบพื้นเมืองโบราณ วิถีชีวิต เครืองมือใช้สอย โดยได้สัมผัสทักทายกับชาวเกาหลีที่มาคอยต้อนรับอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง หลังจากนั้นนำท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด เป็นส้มแมนดาริน ที่มีชื่อ เสียงของเกาะเจจู เป็นส้มที่ไร้เมล็ด เป็นส้มพิเศษที่ขึ้นเฉพาะที่เกาะเจจู มีราคาค่อนข้างสูงที่ให้รสชาติกลมกล่อม และมีวิตามินซีที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมาก และยังเป็นสถานที่หนึ่งในฉากประทับใจระหว่างพระเอกสุดหล่อและนางเอกสุดกะล่อน ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เกาหลีสุดฮิต “MY GIRL”
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางไปยังสนามบินระหว่างทางผ่านที่ ถนนโทแกบิโดโร   สัมผัสปรากฏการณ์ประหลาดบริเวณเนิน รถของคุณจะไหลขึ้นเนินเมื่อปลดเกียร์ว่างและปล่อยเบรก ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่กรุงโซล จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดทงแทมุน แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนำอาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมาปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PREMIAR KUKDO HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ : หมู่บ้านนัมซาน : โซลทาวเวอร์ : NANTA SHOW
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ เอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับดินแดนแห่งความฝัน ไม่ว่าจะเป็นท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก มีอายุกว่า 15 ปีแล้ว และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพริ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น เติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร FREE PASS สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรี ลุ้นระทึกกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด T–EXPRESS 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านนัมซานฮันอก ที่แห่งนี้ถือเป็นหมู่บ้านสมัยดั้งเดิมที่อยู่รายล้อมกรุงโซลทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้มีการจัดรวบรวมให้เป็นหมู่บ้านทางวัฒนธรรม (ปิดทุกวันอังคาร) จากนั้นนำท่าน ย้อนรอยละครซีรีย์ชื่อดัง "MY NAME IS KIM SAM SOON" เขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง จากนั้นนำท่านชมสุดยอดการแสดง NANTA SHOW สับ หั่น มัน ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว การแสดงที่ไม่ใช้คำพูด ซึ่งผสมผสานดนตรีดั้งเดิมของเกาหลีอย่าง"Samulnori" เข้ากับความตลกและความเป็นละคร เป็นโชว์แรกของเอเชียที่สร้างความประทับใจให้แฟนละคร ที่เวที Broadway New York
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  BEST WESTERN PREMIAR KUKDO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ศูนย์โสม : ช้อปปิ้งเมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้า บุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาว ชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกันจนได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช็อกโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
สำเร็จรูป ผลไม้ สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
17.35 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KE651 (KE653 19.30-23.00)บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.10 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เมนูอาหาร
1. บริการ DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
2. บริการ แฮมุนทัง หรือ โป๊ะแตกเกาหลี ประกอบด้วย อาหารทะเลสด เช่น หอย ปู กุ้ง และผักสดนานาชนิดมาต้มบนหม้อไฟร้อนๆ รับประทานพร้อมกิมจิ และข้าวสวย
3. บริการ โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
4. บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดองโสม
5. บริการ พุลโกกิ เป็นเนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
6. บริการ คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย
7. บริการ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือก และยังมีซูชิสไตล์ญี่ปุ่น หน้าต่างๆให้ท่านได้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจ พร้อมเครื่องดื่ม
8. บริการ พิบิมพัพ พุลโกกิ ทำจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจัง (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ได้ถ้าต้องการ เสิร์ฟพร้อมหมูผัดวุ้นเส้น และหอมใหญ่ มีน้ำขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
9. บริการ ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
อัตราค่าบริการ :

อัตราค่าบริการ   ช่วงปกติ ช่วงเทศกาล
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน   38,900.- 43,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   38,900.- 43,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม   37,900.- 42,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม  36,900.- 41,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ   5,900.- 5,900.-
หมายเหตุ :
- ในกรณีที่ผู้เดินทางมีตั๋วเครื่องบินแล้ว ลดราคาจากค่าทัวร์ข้างต้น ท่านละ 15,000 บาท
- ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าเช่าอุปกรณ์การเล่นสกี (ราคาประมาณ 35,000 วอน )
3. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 3 USD ต่อคนต่อวัน (**ตามความสมัครใจ)
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
6. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1)พาสปอร์ต (2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) (6)รูปถ่ายสี หรือขาวดำ 2 นิ้วท่านละ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึ้นไป
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
สินค้าปลอดภาษี ตรวจสอบสภาพอากาศ อัตตราแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
l
l
l
l
l
l
l