E - newsletter subscribe :

 
 HARMONY JEJU SPRING
เกาะเชจู : โขดหินยงดูอัม : ปราสาทแก้ว : พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล๊อค : ปราสาทช๊อคโกแล๊ต โรงถ่ายตำนานจอมเทพกษัติรย์ : ยอดเขาชงซัน : สวนส้มไร้เมล็ด : วัดยัคชอนซา : TEDDY BEAR MUSEUM : ถนนพิศวง : เกาะนามิ : หมู่บ้านฝรั่งเศส : อุทยานแห่งชาติโซรัตซาน : อาบน้ำแร่ Aqua World : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ : พระราชวังเคียงบ๊อค : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน : ตลาดทงแทมุน : คลองชองเกชอน : DUTY FREE : ช้อปปิ้งเมียงดง : ศูนย์โสม

ใหม่ล่าสุด! พบกับ TRICK ART MUSEUM ความอัศจรรย์ของศิลปะที่เกาะเชจู
พิเศษ!! ...NANTA SHOW

โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES ( KE )

กำหนดการเดินทาง
25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2010
วันที่แรก กรุงเทพฯ : กรุงโซล
20.00 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้าหมายเลข 6
สายการบินแห่งชาติเกาหลี KOREAN AIR (KE)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
22.40 บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ KE652 (KE654  00.30-07.50) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันที่สอง กรุงโซล : เกาะเชจู : โขดหินยงดูอัม : ปราสาทแก้ว : พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล็อค : ปราสาทช็อคโกแลต
00.60      เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว เดินทางสู่สนามบินคิมโป สนามบินภายในประเทศโดยสายการบินเอเซียน่าแอร์ เพื่อนำทุกท่านสู่ เกาะเชจู  บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะเชจู มีหินภูเขาไฟรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายกับมังกรกำลังอ้าปาก ชื่อว่า หินยงดูอัม แวะให้ท่านได้สัมผัสกับหินอย่างใกล้ชิดและถ่ายรูป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ปราสาทแก้ว แหล่งรวบรวมปฏิมากรรมการแสดงศิลปะที่ทำมาจากแก้วทั้งหมด มากกว่า 250 ชิ้นงาน และเขาวงกตที่ทำมาจากกระจกเงาเป็นแห่งแรกของโลก มีน้ำตกหินแก้ว สะพานแก้ว รวมถึงงานศิลปะที่ทำมาจากการเป่าแก้วต่าง ๆ นานา จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล็อค เป็นที่แสดงประวัติศาสตร์ในการผลิตในชาและวิธีการต่างๆ ในการผลิตชาเขียว ท่านได้เห็นทัศนียภาพอันสวยงามของพื้นที่ปลูกใบชาที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี  จากนั้นนำท่าน  ปราสาทช็อคโกแลต ท่านจะได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาช็อคโกแลตจากทั่วโลก เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นจากหินภูเขาไฟแห่งเกาะเชจู  ท่านยังสามารถเลือกซื้อช็อคโกแลตสด ๆ รสชาติต่าง ๆ มาลองชิมหรือซื้อเป็นของฝาก 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JEJU GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม โรงถ่ายตำนานจอมเทพกษัตริย์ ฯ : ยอดเขาชงซัน : สวนส้มไร้เมล็ด : TEDDY BEAR MUSEUM : วัดยัคชอนซา : TRICK ART MUSEUM : ถนนพิศวง : NANTA SHOW
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายซีรี่ย์ยอดฮิต เรื่องตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ หรืออุทยานแดนใต้ เป็นฉากสำคัญของละคร และการสร้างฉากสร้างเลียนแบบ มาจากเมืองกุงแนซอง แห่งอาณาจักรโคคูเรียวขึ้นมาใหม่ เชิญท่านได้เห็นและสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในยุคนั้น ซึ่งประกอบด้วยพระราชวัง สำนักศึกษาขงจื้อแห่งชาติ ถนนหนทางและบริเวณที่พักอาศัยของเจ้าใหญ่นายโต จากนั้นนำทุกท่านไปยังเมืองซงซานโพ  เมื่องท่าซึ่งเป็นป้อมปราการบนเขามีหมู่บ้านเล็กๆ อยู่สุดปลายด้านตะวันออกของเกาะที่ในอดีตเป็นปล่องภูเขาไฟทรงกรวยคว่ำ พาท่านไปเดินขึ้น ยอดชงซันอิลชุลโบง หรือ ยอดเขาตะวันรุ่ง ที่เกิดขึ้นจากภูเขาไปที่อยู่ใต้ท้องทะเลเมื่อ 100,000 ปีที่แล้ว มีความหมายว่า  "จุดสูงสุดที่พระอาทิตย์ขึ้น"  มีหินแหลมที่ล้อมรอบปากปล่องกว่า 99 ก้อน จึงทำให้ปากปล่องภูเขาไฟมีลักษณะเหมือนมงกุฏ  ถือเป็นจุดชมวิวทะเล และพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามนำทุกท่านย้อนรอยวัฒนธรรมเกาหลีที่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หมู่บ้านพื้นเมืองชงอับ ของชาวเกาะเชจู    ที่มีการใช้วิถีชีวิตแบบเดิมมาจนถึงปัจจุบัน ท่านจะได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมเกาหลี บ้านแบบพื้นเมืองโบราณ วิถีชีวิต เครืองมือใช้สอย โดยได้สัมผัสทักทายกับชาวเกาหลีที่มาคอยต้อนรับอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง จากนั้นเยี่ยมชม TEDDY BEAR MUSEUM พาท่านเข้าสู่โลกของหมีเท็ดดี้ สถานที่ที่เราจะได้เห็นได้สัมผัสหมีเท็ดดี้แบร์ที่น่ารักจากทั่วโลกที่มีมากกว่า 100 ปี ตั้งแต่หอแสดงประวัติศาสตร์หมี โดยจัดทำเป็นเรื่องราวและฉากที่มีเสียงจากภาพยนตร์ต่างๆ หอศิลปะที่รวบรวมหมีแฟชั่นจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังของโลก เช่น หลุยส์ วูตอง ชาเนล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีตัวเล็กที่สุดในโลกซึ่งสูงเพียง 4.5 มิลลิเมตร และการแสดงหมีในบรรยากาศต่างๆ นอกจากจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์มีแล้ว ยังมีร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร สวนครอบครัวหมีเกาหลีและสระน้ำเมจิริมวิวทะเลจุนมุง ก่อนกลับอย่าลืมเลือกซื้อหมีในรูปแบบต่างๆ เป็นของฝาก จากนั้นเยี่ยมชม TRICK ART MUSEUM ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพ จากนั้นนำท่านชมสุดยอดการแสดง NANTA SHOW สับ หั่น มัน ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว การแสดงที่ไม่ใช้คำพูด ซึ่งผสมผสานดนตรีดั้งเดิมของเกาหลีอย่าง"Samulnori" เข้ากับความตลกและความเป็นละคร เป็นโชว์แรกของเอเชียที่สร้างความประทับใจให้แฟนละคร ที่เวที Broadway New Yorkนำท่านเดินทางไปยังสนามบินระหว่างทางผ่านที่ ถนนโทแกบิโดโร   สัมผัสปรากฏการณ์ประหลาดบริเวณเนินรถของคุณจะไหลขึ้นเนินเมื่อปลดเกียร์ว่างและปล่อยเบรก 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JEJU GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เกาะนามิ : หมู่บ้านฝรั่งเศส : อุทยานแห่งชาติโซรัตซาน : อาบน้ำแร่ Aqua World
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงโซล จากนั้นนำท่านสู่ เกาะนามิ เกาะรูปใบไม้กลางทะเลสาบ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี WINTER LOVE SONG อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลี และเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นที่น่าประทับใจ และชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร และถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่สวยงามตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านตามรอยซีรี่ย์เรื่องดังและเป็นที่นิยมทั่วเอเชียในขณะนี้ Boy over Flowers F4  หมู่บ้านฝรั่งเศส หรือ PETITE FRANCE   หมู่บ้านนี้สร้างเลียนแบบหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งเทือกเขาแอลป์ ในคอนเซปที่เรียกว่า องค์ชายน้อย หมู่บ้านแห่งนี้จึงออกมาในลักษณะน่ารัก ๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาอีกทั้งด้านหน้ายังเป็นทะเลสาบ ด้านในจะเป็ฯที่รวมรวมหนังสือและสิ่งของเครื่องใช้ในแบบฝรั่งเศสเอาไว้ ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศอันน่ารักและอบอุ่นของบ้านหลังน้อย ๆ ในหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติ โซรัคซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์เกาหลี ระหว่างทางท่านสามารถ ธรรมชาติที่สวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก    SORAK DAEMYUNG RESORT หรือ SORAK HANWHA RESORT เทียบเท่า ท่านใดสนใจจะใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพกรุณาสอบถามรายละเอียดและขอคำแนะนำได้ที่หัวหน้าทัวร์ (อาบน้ำแร่ฟรี!) และเชิญท่านสนุกสนานกับสวนน้ำให้ท่านได้สนุกสนานไปกับสายน้ำแบบต่างๆ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกว่ายน้ำไปด้วย)
วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน : วัดชินฮึงซา : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ดินแดนมหัศจรรย์แห่งขุนเขา โซรัคซานไม่ใช่เขายอดเดี่ยว แต่เป็นหมู่เขาอันสลับซับซ้อน ท่านสามารถดื่มด่ำกับความงามในแดนมหัศจรรย์แห่งขุนเขาได้ อย่างน่าประทับใจ พาท่านขึ้นสู่ยอดเขา จากนั้นนำท่านเข้าสู่เขต วัดชินฮึงซา วัดเก่าแก่ในนิกายเซน สร้างขึ้นในปีค.ศ. 652 ในระแวกใกล้เคียงกับที่ตั้งของวัดในปัจจุบัน ต่อมาได้ถูกไฟป่าเผาทำลายวัดลงถึงสองครั้ง จึงต้องสร้างใหม่ในครั้งที่สามในปี 1645 ตัววัดจริงตั้งอยู่บนผาชัน มองลงมาเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาที่แวดล้อมอยู่โดยข้างทาง เชิญท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่กลางหุบเขาก่อนเข้าสู่เขตวิหารเพื่อสักการะนมัสการขอพรแก่พระพุทธรูปอมิตาภะขนาบด้วยพระโพธิสัตว์กวนอิมกับไดเซจิด้านในนอกจากนี้วัดชินฮึงซายังมีภาพวาดที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิเต๋า และพุทธศาสนาที่น่าสนใจอีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกมีอายุกว่า 16 ปีมาแล้ว และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพลิ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ ซึ่งกำลังบานสะพรั่งเต็มสวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชมสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ชมสวนดอกเบญจมาศ สุดมันตื่นเต้นและเร้าใจ กับเครื่องเล่นนานาชนิด ด้วยบัตร  FREE PASS ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ได้ฟรีทุกเครื่อง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  BEST WESTERN PREMIAR KUKDO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก พระราชวังเคียงบ๊อคกุง : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน : ตลาดทงแทมุน : คลองชองเกชอน : โซลทาวเวอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมเมืองหลวง กรุงโซล ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 11 ล้านคน แล้วถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ลี เมียง บัค (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดทงแทมุน แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนำอาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง ที่ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงามน่าชม จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรีย์ชื่อดัง " F4 (BOYS OVER FLOWER ) " ที่เขานัมซัน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกัก และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  BEST WESTERN PREMIAR KUKDO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด ศูนย์โสม : DONGWHA DUTY FREE : ตลาดอินซาดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า จากนั้นนำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี DONGWHA DUTY  FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน  จนได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช็อกโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
17.35 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  KE651 (KE653 19.30-23.00) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.10 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เมนูอาหาร
1. บริการ DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
2. บริการ โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
3. บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดองโสม
4. บริการ พุลโกกิ เป็นเนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
5. บริการ คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย
6. บริการ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือก และยังมีซูชิสไตล์ญี่ปุ่น หน้าต่างๆให้ท่านได้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจ พร้อมเครื่องดื่ม
7. บริการ พิบิมพัพ พุลโกกิ ทำจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจัง (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ได้ถ้าต้องการ เสิร์ฟพร้อมหมูผัดวุ้นเส้น และหอมใหญ่ มีน้ำขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
8. บริการ ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
อัตราค่าบริการ :

อัตราค่าบริการ   ช่วงปกติ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน   44,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   44,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม   43,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม  42,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ   5,900.-
หมายเหตุ :
- ในกรณีที่ผู้เดินทางมีตั๋วเครื่องบินแล้ว ลดราคาจากค่าทัวร์ข้างต้น ท่านละ 15,000 บาท
ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 3 USD ต่อคนต่อวัน (**ตามความสมัครใจ)
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1)พาสปอร์ต (2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) (6)รูปถ่ายสี หรือขาวดำ 2 นิ้วท่านละ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึ้นไป
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
สินค้าปลอดภาษี ตรวจสอบสภาพอากาศ อัตตราแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
l
l
l
l
l
l
l