E - newsletter subscribe :

 
 เจาะลึกเกาหลี 10 วัน
ซางซูเฮิร์บแลนด์ : ช้อปปิ้งดงซองโน : วัดดงฮวาซา : โรงงานไวน์ : เมืองเคียงจู : วัดบูชุกซา : วัดถ้ำซ็อคคูรัม วัดพูลกุกซา : อุทยานทูมูลี : หอดูดาว CHEOMSEONGDAE : สวนสาธารณะยงดูซาน : พูซานทาวเวอร์ ตลาดชากัลชิ : สะพานควันอัน : เกาะเชจู : ยงดูอัม : ถนนโทแกบิโดโร : ปราสาทช็อคโกแลต TEDDY BEAR MUSEUM : ยอดเขาชงซัน : หมู่บ้านพื้นเมืองชงอับ : สวนส้ม : Trick Art MuSeum  เอเวอร์แลนด์ โรงเรียนทำกิมจิ  ฟรี ...ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี : คลองชองเกชอน : พระราชวังเคียงบ็อค  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน : บลูเฮ้าส์ : ช้อปปิ้งทงแดมุน : ช้อปปิ้งชินชน : ช้อปปิ้งเมียงดง

พิเศษ... NANTA SHOW สับ หั่น มัน ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว

สายการบินโคเรียนแอร์ KOREAN AIR (KE)

กำหนดการเดินทาง
13-22 พฤษภาคม 2553 (พิเศษ!! เดือนละกรุ๊ปเท่านั้น)
วันแรก กรุงเทพฯ : กรุงโซล
22.30 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M 15-16 สายการบินแห่งชาติเกาหลี (KE) ประตูทางเข้าหมายเลข 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง รถไฟ KTX : เมืองแดกู : ซางซูเฮิร์บแลนด์ : ช้อปปิ้งถนนดงซองโน : อาบน้ำแร่ SPA VALLEY
01.40 บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีโดยสายการบิน KOREAN AIRLINE (KE) เที่ยวบินที่ KE 654 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
08.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่งโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยนำทุกท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟด่วนกรุงโซล KTX  รถไฟด่วน หรือ KOREA TRAIN EXPRESS เพื่อเดินทางสู่เมืองแดกู ที่วิ่งด้วยความเร็ว 300 กม. ต่อ ชม. ถือเป็นรถไฟด่วนที่เปิดเป็นอันดับสี่ของโลก ไปยังสถานีรถไฟเมืองแดกู โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางสู่ ซางซูเฮิร์บแลนด์ สวนพฤกษาศาสตร์ธรรมชาติ ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง และแบ่งสัดส่วนไว้อย่างลงตัว ภายในสวนแห่งนี้ประกอบด้วยสมุนไพรกว่าพันชนิดที่เป็นที่รู้จัก และมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีทั้งสมุนไพรหายาก และที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนของภัตตาคารสมุนไพรบริการอาหารหลากหลายชนิดอันมีเครื่องปรุงหลักเป็นสมุนไพร และมีร้านขายของที่ระลึกที่ผลิตจากสมุนไพร ที่จัดแต่งตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลิน ช้อปปิ้งถนนทงซองโน (Dongsengro Market) ถนนสายแฟชั่นที่มีเสื้อผ้า แบรนด์เนมของเกาหลีกับคอลเลคชันใหม่ล่าสุดให้เลือกซื้อกันอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งแดกูได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแฟชั่น
 จากนั้นนำท่าน สัมผัส SPA VALLEY  ท่านจะได้ผ่อนคลายด้วยการอาบน้ำแร่ธรรมชาติ กับ 2 บรรยากาศ ที่มีทั้งในส่วนของ Indoor สำหรับซาวน่าและ Outdoor หากท่านใดสนใจจะใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพและซาวน่าสไตล์เกาหลี กรุณาสอบถามรายละเอียด และขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์
(อาบน้ำแร่ฟรี!..กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ และหมวกว่ายน้ำไปด้วย)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่ DAEGU PRICE HOTEL   หรือเทียบเท่า
วันที่สาม วัดดงฮวาซา : โรงงานไวน์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ภูเขาพัลกงซาน ซึ่งเชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนิดของนกฟินิกซ์ วัดแห่งนี้สร้างในปี ค.ศ. 493  จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูปประทับยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเดิมวัดแห่งนี้ชื่อ ยูกาซา ได้บูรณะวัดแห่งนี้อีกครั้ง และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดดงฮวาซา มีพระบรมสารีริกธาตุ 2 ชิ้น ประดิษฐานอยู่ภายในองค์พระพุทธรูป นามของพระพุทธรูปหมายถึงการรวมกันเป็นหนึ่ง อันเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของชาวเกาหลี ที่ต้องการให้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้รวมกันเป็นหนึ่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่  ออกไปยังอูลซาน ที่นี่คือแหล่งปลูกแอปเปิ้ลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากจะได้ผลผลิตลูกใหญ่แล้วยังมีรสชาติหอมหวานอีกด้วย ซึ่งไม่เพียงเหมาะสำหรับรับประทานสดเท่านั้น แต่ยังเป็นวัตถุดิบอย่างดีสำหรับทำไวน์แอปเปิ้ลด้วย โดยมีโรงงานผลิตไวน์ตั้งอยู่ไม่ห่างจากสวนนัก และที่นี่คือแหล่งผลิตไวน์แอปเปิ้ล 1 ใน 3 ของโลก มาถึง โรงงานไวน์ แล้วนอกจากจะได้เดินชมสวนแอปเปิ้ล ยังจะมีโอกาสได้ชิมน้ำแอปเปิ้ลสด ๆ และไวน์แกล้มกับแพนเค้กแอปเปิ้ลเนื้อนุ่มด้วย ก่อนจะบรรจุไวน์ที่หมักมากว่า 6 ปีลงขวดด้วยตัวเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนปิดผนึกและติดยี่ห้อที่มีรูปของคุณอยู่ ซึ่งจะเป็นไวน์ที่มีเพียงขวดเดียวในโลกด้วย 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  GYEONGJU HYUNDAI HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เมืองเคียงจู : วัดถ้ำซ็อคคูรัม : วัดพูลกุกซา : อุทยานทูมูลี : หอดูดาว : สะพานควางอัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร  จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู “เมืองมรดกโลก เมืองไร้กำแพง” ซึ่งเป็นเมืองที่มีสถานที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลี เป็นเมืองที่คนญี่ปุ่น และชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่ง อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลี เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และยังเป็นที่ถ่ายทำหนังซี่รี่เกาหลีชื่อดังหลายเรื่องมากๆ นำท่านสู่ ถ้ำซ็อกคูรัม เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุเก่าแก่และโบราณพอๆกับวัดพลูกุกซาและมีการแกะสลักขึ้นในสมัยชิลลาเช่นเดียวกัน ศาสนวัตถุที่ถูกประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำ ได้แก่ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ตรงกลางสายพระเนตรทอดสู่ป่าเขาผ่านทะเลตะวันออกไปถึงขอบฟ้า นับเป็นอัจฉริยภาพทางสถาปัตยกรรม ในปี ค.ศ.1995 องค์การยูเนสโก้ได้จัดให้วัดพูลกุกซาและถ้ำซ็อกคูรัมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลก นำท่านสู่ วัดพูลกุกซา เป็นวัดที่องค์การยูเนสโกจัดให้เป็นมรดกโลก ท่านจะได้พบกับรูปปั้นยักษ์ 4 ตน มีรวดลายสีสันต์งดงาม ที่ยืนต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พาท่านไปพบกับวิหารแดจึงจอน เพื่อนไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นสิริมงคล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานทูมูลี เป็นสุสานหลวงจากอาณาจักรชิลลาก่อนการรวมประเทศในใจกลางเมืองเคียงจู ประกอบด้วยสุสาน 23 แห่งจากทั้งหมด 200 แห่งในเมืองเคียงจูได้มีการขุดสุสานชนมาชอง(สุสานม้าสวรรค์) ใน ค.ศ. 1974 และพบทรัพย์สมบัติมีค่าถึง 10,000 ชิ้นหนึ่งในของมีค่าเหล่านั้นคือมงกุฎทอง และเข็มขัดซึ่งปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู จากนั้นนำท่านชม หอดูดาวชอมซงแด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหอดูดาวเก่าแก่ที่สุดของโลก สร้างขึ้นเมื่อปี 632-647 ในสมัยโบราณเอาไว้ใช้ดูสภาพภูมิอากาศและการเคลื่อนไหวของดวงดาว หอดูดาวสร้างด้วยหินนำมาเรียงต่อกันขึ้นไปเป็นรูปทรงขวดแก้ว มีความสูงเพียง 9.17 เมตร โดยในช่วงความสูง 4.16 เมตร มีการเจาะช่องเอาไว้เพื่อให้สามารถดูดาวและสภาพอากาศได้ ในฤดูใบไม้ผลิจะล้อมรอบด้วยทุ่งดอกไม้สีเหลืองอร่าม ดูสวยงามไปอีกแบบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปูซาน เมืองท่าสำคัญของประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นนำท่านชมความงามของ สะพานควางอัน ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล และยาวที่สุดถึง 7.42 กิโลเมตร โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2003 จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองพูซาน เชื่อมระหว่างเมือง Centum city ซึ่งสร้างเป็นเมืองในอนาคตกับ BEXCO ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่อีกแห่งของเกาหลี จากบนสะพานควางอันเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ ๆ เมืองซังชึงได้สุดลูกหูลูกตา นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็น เกาะโอรยูก ภูเขาฮวาง รยอง เกาะทงแบก และหาดทรายขาวที่ทอดยาว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NONGSHIM HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เมืองพูซาน : สวนยงดูซาน : ถนนบันเทิง : เกาะเชจู : โขดหินยงดูอัม : ปราสาทแก้ว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สวนยงดูซาน ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพูซานซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในสวนเต็มไปด้วยต้นไม้กว่า 70 สายพันธุ์ ในพื้นที่ 69,000 ตารางเมตร  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนสายบันเทิง PIFF Street (Pusan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนามเทศกาลหนังพูซาน เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือน กันยายนหรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในบริเวณนี้ยังมีโรงละคร นัมโพดง และเวทีกลางแจ้งบริเวณ อ่าวSuyeongman ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชมการแสดง, การเต้นระบำ และดนตรีมากมาย ในบริเวณหาด Gwangalli 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ สนามบินภายในประเทศ นำทุกท่านสู่ เกาะเชจู  โดยสายการบินโคเรียนแอร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โขดหินยงดูอัม หินที่มีรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายกับหัวมังกรตามตำนาน ท่านจะได้พบกับหญิงเชจูกำลังขมักขะเม้นกับการดำน้ำเพื่อหาของทะเล จึงทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่ได้มีโอกาสมาเยือน นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ปราสาทแก้ว แหล่งรวบรวมปฏิมากรรมการแสดงศิลปะที่ทำมาจากแก้วทั้งหมด มากกว่า 250 ชิ้นงาน และเขาวงกตที่ทำมาจากกระจกเงาเป็นแห่งแรกของโลก มีน้ำตกหินแก้ว สะพานแก้ว รวมถึงงานศิลปะที่ทำมาจากการเป่าแก้วต่าง ๆ นานา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JEJU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก เกาะเชจู : โรงถ่ายตำนานจอมเทพกษัตริย์ ฯ : ยอดเขาชงซัน : หมู่บ้านพื้นเมืองชงอับ : สวนส้มไร้เมล็ด : นันทาโชว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายซีรี่ย์ยอดฮิต เรื่องตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ หรืออุทยานแดนใต้ เป็นฉากสำคัญของละคร และการสร้างฉากสร้างเลียนแบบ มาจากเมืองกุงแนซอง แห่งอาณาจักรโคคูเรียวขึ้นมาใหม่ เชิญท่านได้เห็นและสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในยุคนั้น ซึ่งประกอบด้วยพระราชวัง สำนักศึกษาขงจื้อแห่งชาติ ถนนหนทางและบริเวณที่พักอาศัยของเจ้าใหญ่นายโต จากนั้นนำทุกท่านไปยังเมืองซงซานโพ  เมื่องท่าซึ่งเป็นป้อมปราการบนเขามีหมู่บ้านเล็กๆ อยู่สุดปลายด้านตะวันออกของเกาะที่ในอดีตเป็นปล่องภูเขาไฟทรงกรวยคว่ำ พาท่านไปเดินขึ้นยอดชงซันอิลชุลโบงหรือ ยอดเขาตะวันรุ่ง ที่เกิดขึ้นจากภูเขาไปที่อยู่ใต้ท้องทะเลเมื่อ 100,000 ปีที่แล้ว มีความหมายว่า  "จุดสูงสุดที่พระอาทิตย์ขึ้น"  มีหินแหลมที่ล้อมรอบปากปล่องกว่า 99 ก้อน จึงทำให้ปากปล่องภูเขาไฟมีลักษณะเหมือนมงกุฏ  ถือเป็นจุดชมวิวทะเล และพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำทุกท่านย้อนรอยวัฒนธรรมเกาหลีที่ หมู่บ้านพื้นเมืองชงอับ ของชาวเกาะเชจู    ที่มีการใช้วิถีชีวิตแบบเดิมมาจนถึงปัจจุบัน ท่านจะได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมเกาหลี บ้านแบบพื้นเมืองโบราณ วิถีชีวิต เครืองมือใช้สอย โดยได้สัมผัสทักทายกับชาวเกาหลีที่มาคอยต้อนรับอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครสุดฮิตของเกาหลี เรื่อง “My girl” นำท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด หนึ่งในฉากประทับใจระหว่างพระเอกสุดหล่อและนางเอกสุดกะล่อน ส้มของเกาะเชจูเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงมาก ทั้งมีรสชาติและสีสันสดใสที่ไม่เหมือนใคร จากนั้นนำท่านชมการแสดงสด NANTA SHOW  หรือ COOKIN NANTA ที่จัดเพื่อชาวเอเชีย นันทาหรือแปลว่า “ครัวกระจุย เคาะ ตี หั่น สับ” ปัจจุบันเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก การแสดงกึ่งละครและดนตรีประเภทเครื่องเคาะที่ดัดแปลงเอาการแสดงดนตรีพื้นเมืองประเภทเครื่องเคาะของเกาหลีมาสร้างจังหวะโดยผสมผสานกับการแสดงในรูปแบบตะวันตกจังหวะสนุกสนานอันน่าทึ่งและให้อารมณ์ขบขัน แก่ผู้ชมเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทุกเพศทุกวัย
ค่ำ จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JEJU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด TRICK ART MUSEUM : ปราสาทช็อคโกแล๊ต : TEDDY BEAR MUSEUM : วัดยัคชอนซา : ถนนพิศวง : โซล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารจากนั้นเยี่ยมชม TRICK ART MUSEUM ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพจากนั้นนำท่านเข้าสู่  ปราสาทช็อคโกแลต ท่านจะได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาช็อคโกแลตจากทั่วโลกเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นจากหินภูเขาไฟแห่งเกาะเชจู  ท่านยังสามารถเลือกซื้อช็อคโกแลตสด ๆ รสชาติต่าง ๆ มาลองชิมหรือซื้อเป็นของฝาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารจากนั้นเยี่ยมชม TEDDY BEAR MUSEUM พาท่านเข้าสู่โลกของหมีเท็ดดี้ สถานที่ที่เราจะได้เห็นได้สัมผัสหมีเท็ดดี้แบร์ที่น่ารักจากทั่วโลกที่มีมากกว่า 100 ปี ตั้งแต่หอแสดงประวัติศาสตร์หมี โดยจัดทำเป็นเรื่องราวและฉากที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ต่างๆ หอศิลปะที่รวบรวมหมีแฟชั่นจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังของโลก เช่น หลุยส์ วูตอง ชาเนล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีตัวเล็กที่สุดในโลกซึ่งสูงเพียง 4.5 มิลลิเมตร และการแสดงหมีในบรรยากาศต่างๆ นอกจากจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์มีแล้ว ยังมีร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร สวนครอบครัวหมีเกาหลีและสระน้ำเมจิริมวิวทะเลจุนมุง ก่อนกลับอย่าลืมเลือกซื้อหมีในรูปแบบต่างๆ เป็นของฝาก นำท่านชมวัดยักชอนซา หรือวัดน้ำศักดิ์สิทธิ์  เป็นวัดพุทธลัทธิมหายาน สร้างตั้งแต่สมัยเริ่มต้นราชวงศ์โชซอน สูง 30 เมตร ถือเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้านหน้าอุโบสถมี พระพุทธรูปปางสมาธิ สูง 5 เมตร อยู่บนแท่นสูง 4 เมตร และหอระฆัง ด้านหน้าของบริเวณวัด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของเกาหลี มีน้ำหนักถึง 18 ตัน นมัสการพระพุทธเจ้าแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เชิญท่านดื่มน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว  ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงโซล ระหว่างทางนำท่านผ่านที่ ถนนโทแกบิโดโร สัมผัสปรากฏการณ์ประหลาดบริเวณเนิน รถของคุณจะไหลขึ้นเนินเมื่อปลดเกียร์ว่างและปล่อยเบรก 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RAMADA SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่แปด กรุงโซล : ป้อมฮวาซอง : กิมจิแลนด์ : เอเวอร์แลนด์ : คลองชองเกชอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ ป้อมฮวาซอง ตั้งล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอน ป้อมนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคของอาณาจักรโชซอน มีการเก็บรักษามาไว้อย่างดี ป้อมนี้สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี จาก ค.ศ.1794 นั่นคือช่วงการปกครองของกษัตริย์จองโจ และในปี ค.ศ.1997 องค์การยูเนสโก้ได้สถาปนาป้อมนี้เป็นมรดกวัฒนธรรมโลก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่า กิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน (Choson) โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห กิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำรับกิมจิแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย ขอเชิญท่านร่วมหาประสบการณ์ในการทำกิมจิอาหารประจำชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจท่านสามารถบรรจุใส่ถุงสุญญากาศ เพื่อนำกลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทยได้อีกด้วย พิเศษ เก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลีฟรี !!
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านออกเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี และเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกมีอายุกว่า 16 ปีมาแล้ว และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพลิ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ ซึ่งกำลังบานสะพรั่งเต็มสวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชมสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ชมสวนดอกเบญจมาศ สุดมันตื่นเต้นและเร้าใจ กับเครื่องเล่นนานาชนิด ด้วยบัตร  FREE PASS ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ได้ฟรีทุกเครื่อง
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธุ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง ที่ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงามน่าชม   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PREMIAR KUKDO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า กรุงโซล : พระราชวังเคียงบ็อค : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน : บลูเฮ้าส์ : หมู่บ้านนัมซาน : โซลทาวเวอร์ : ช้อปปิ้งทงแดมุน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมเมืองหลวง กรุงโซล ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 11 ล้านคน แล้วถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ลี เมียง บัค (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านนัมซานฮันอก ที่แห่งนี้ถือเป็นหมู่บ้านสมัยดั้งเดิมที่อยู่รายล้อมกรุงโซลทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้มีการจัดรวบรวมให้เป็นหมู่บ้านทางวัฒนธรรม (ปิดทุกวันอังคาร)จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรีย์ชื่อดัง "F4 (BOYS OVER FLOWER )" ที่เขานัมซัน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกัก และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันนำท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแทมุน  แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า ที่แนะนำ อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้า ของที่ระลึก เข็มขัด ถุงเท้า ของแต่งบ้าน ชุดเครื่องครัว โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริงที่เปิดคอยต้อนรับท่านตลอด 24ชั่วโมง 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่  BEST WESTERN PREMIAR KUKDO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สิบ ศูนย์โสม : ชินชน : เมียงดง : กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านซินชน เป็นย่านที่มีมหาวิทยาลัยใหญ่ ตั้งอยู่ถึง สามมหาวิทยาลัยด้วยกัน คือ มหาวิทยาลัยยอนเซ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา และมหาวิทยาลัยโซกัง จึงไม่น่าแปลกใจเลย ว่าย่านซินชนนี้ จะเต็มไปด้วยวัยรุ่น และสีสรรมากมาย ถึงขนาดได้รับการขนานนามว่า เป็นถนนสายแฟชั่น  ของกรุงโซล เพราะถนนเส้นนี้ มีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ ร้านขายเสื้อผ้ามือสอง และสินค้าแฟชั่นอื่นๆอีกเพียบ ยังรวมไปถึงโรงละครสำหรับการแสดงสด แจ๊ซซ์คาเฟ่ ร็อคคาเฟ่ และไนท์คลับอีกยาวตลอดสายถนน และทุกท่านยังได้ช้อปสินค้าในราคาย่อมเยาอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางค์ดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน จนได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช้อกโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
2025 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  KE 653 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
2345 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เมนูอาหาร
1. บริการ DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
2. บริการ โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
3. บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดองโสม
4. บริการ พุลโกกิ เป็นเนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
5. บริการ คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย
6. บริการ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือก และยังมีซูชิสไตล์ญี่ปุ่น หน้าต่างๆให้ท่านได้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจ พร้อมเครื่องดื่ม
7. บริการ พิบิมพัพ พุลโกกิ ทำจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจัง (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ได้ถ้าต้องการ เสิร์ฟพร้อมหมูผัดวุ้นเส้น และหอมใหญ่ มีน้ำขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
8. บริการ ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
อัตราค่าบริการ :

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน  53,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  53,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงเสริม  52,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม  51,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  9,900 บาท
ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ชุดและอุปกรณ์การเล่นสกี
3. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 3 USD ต่อคนต่อวัน
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
6. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 10 ท่าน ขึ้นไป
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
สินค้าปลอดภาษี ตรวจสอบสภาพอากาศ อัตตราแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
l
l
l
l
l
l
l