E - newsletter subscribe :

 
 
เมื่อถึงสนามบิน
1) ขั้นตอนเมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูม
2) ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยังต่างประเทศ
3) ขั้นตอนการเข้าประเทศเกาหลี
4) วันเดินทางกลับ
ขั้นตอนเมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูม
• รับซองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่ไฮไลท์ไว้ให้ พร้อมเซ็นต์ชื่อ ตรงเครื่องหมาย X (ลายเซ็นต์จะต้องเหมือนกับหนังสือเดินทาง) ภายในซองประกอบไปด้วย
• Thai Immigration Bureau เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก
• Republic of Korea Immigration Service เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ บัตรขาเข้า
• Korea Customs e-Clearance system เอกสารศุลกากรเกาหลี
• Korea Health Questionnaire เอกสารสอบถามด้านสุขภาพ
• รับตั๋วที่นั่งบนเครื่องบินจากหัวหน้าทัวร์
รายละเอียดของตั๋วเครื่องบินจะแสดง ชื่อ, นามสกุล, Flight Details, ประตูขึ้นเครื่อง, เวลาที่ท่านจะต้อง มาที่ประตูขึ้นเครื่อง
หมายเหตุ: เพื่อความถูกต้องควรตรวจสอบและเช็ครายละเอียด Flight Details จากจอของ สนามบินอีกครั้ง
• จากนั้นนำกระเป๋าเดินทางของท่าน พร้อมหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน ไปที่เคาเตอร์ของสายการบิน (โดยสารการบินกำหนดให้เจ้าของกระเป๋ายื่น และแสดงความเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเท่านั้น) เพื่อทำการ เช็คอิน และโหลดกระเป๋า โดยต้องรอรับตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินคืน
หมายเหตุ: สายการบินได้กำหนดน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ ห้ามเกิน 20 กิโลกรัม และใบเล็กที่หิ้วขึ้นเครื่อง ห้ามหนักเกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินจะต้องชำระเงินส่วนต่าง ตามอัตราของสายการบินนั้นๆ
 
ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยังต่างประเทศ
• เข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย
• แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
• เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง
• ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บังคับใช้มาตรการจำกัดการนำของเหลว เจล สเปรย์ ได้แก่ น้ำ เครื่องดื่ม โลชั่น ออยส์ ยาสีฟัน บรรจุในภาชนะซึ่งมีปริมาณบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ขึ้นเครื่องบินทุกเส้นทาง ของเหลวซึ่งได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็ก ยาในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งได้ให้พนักงานที่จุดตรวจค้น เพื่อการรักษาความปลอดภัย ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้โดยสารที่ต้องการซื้อสินค้าที่เป็นของเหลว จากร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน คิงเพาเวอร์ คิวตี้ฟรี ได้จัดเตรียมถุงพลาสติกใส เพื่อบรรจุสินค้าที่ผู้โดยสารซื้อ พร้อมมีใบแสดงรายการสินค้าที่ซื้อ ซึ่งจะระบุซื้อผู้โดยสาร วัน เวลา จุดหมายปลายทาง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ลงในถุงแล้วปิดผนึกจนสนิท
ข้อมูลสนามบิน http://www.airport.co.kr
ประเทศเกาหลีมีสนามบินนานาชาติอยู่ 6 แห่ง ได้แก่ อินชอน, คิมแฮ, ชงจู, แทกู, ยางยาง และเชจู โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ ่ใช้เส้นทางบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปลงทีสนามบินนานาชาติอินชอน มีรหัสอักษร คือ ICN สนามบินแห่งนี้มีเที่ยวบิน จากทั่วทุกมุมโลกมาจอดที่นี่ เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง มีระยะห่างจากกรุงโซลประมาณ 52 กม โดยใช้สะพานยองจอง เชื่อมเข้าสู่ถนนหลักในกรุงโซลกว่า 7 เส้นทาง และมีบริการ รถไฟวิ่งระหว่างสนามบินนานาชาติ กับสนามบินภายในประเทศ
 
ขั้นตอนการเข้าประเทศเกาหลี
เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เตรียมหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ทางบริษัท จัดไว้ให้ โดยผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้
• ด่านสุขภาพ ยื่นเอกสารสอบถามด้านสุขภาพ (Korea Health Questionnaire)
• ด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าแถวช่อง Foreigner (สำหรับชาวต่างประเทศ) พร้อมยื่น Passport และเอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ (Republic of Korea Immigration Service) จากนั้นรับเล่ม Passport กลับมา
หมายเหตุ:
1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจมีการสุ่มตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ หรือข้อซักถาม ดังนั้นก่อนการเดินทาง ควรจัดเตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อม เช่น หนังสือแสดงหลักฐาน การทำงาน, บัตรพนักงาน, บัตรเครดิต เป็นต้น
2. ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว ควรต่อแถวเดียวกัน และไม่ให้บุคคลอื่นมาคั่นกลาง
3. หัวหน้าทัวร์ของทางบริษัทฯ จะคอยดูแล และอำนวยความสะดวกเมื่อท่านเกิดปัญหา
หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเช็คจากจอของสนามบินว่าเที่ยวบินที่เดินทางมานั้น สามารถรับกระเป๋าเดินทางได้ที่สายพานช่องใด จากนั้นเดินลงบันไดเลื่อนไปอีกหนึ่งชั้น เพื่อไปรอรับกระเป๋าเดินทางของท่าน
• ด่านศุลกากร เดินเข้าช่องสีเขียว ยื่นเอกสารศุลกากรเกาหลี (Korea Customs e-Clearance system) เพื่อแสดงว่าไม่มีสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศ จากนั้นเดินออกมารวมกลุ่มกันด้านนอก ให้ท่านสังเกต ป้ายชื่อบริษัทฯ หรือ ป้ายชื่อคณะ
 
วันเดินทางกลับ
เมื่อเดินทางถึงสนามบิน ควรนำสินค้าประเภทของเหลวที่ไม่จำเป็นต้องติดตัว เช่น เจล สเปย์ โลชั่น น้ำหอม โฟมชนิดต่างๆ ใส่ลงในกระเป๋าสัมภาระที่จะโหลดเข้าสู่ใต้ท้องเครื่องบิน หัวหน้าทัวร์จะดำเนินการเช็คอินให้ รับตั๋วเครื่องบินและทำการโหลดกระเป๋า พร้อมตรวจสอบ Flight Details, ประตูขึ้นเครื่อง และเวลาที่ท่านจะต้องมาที่ประตูขึ้นเครื่องอีกครั้ง
 
 
สินค้าปลอดภาษี ตรวจสอบสภาพอากาศ อัตตราแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
l
l
l
l
l
l
l