E - newsletter subscribe :

 
ประวัติความเป็นมา
บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ โคเรีย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/3852 ออกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริหารงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการและทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นเฉพาะในประเทศเกาหลี ซึ่งบริษัทมีศักยภาพ ความชำนาญและเชี่ยวชาญเส้นทางทัวร์เกาหลีเป็นอย่างดี โดยจัดโปรแกรมเส้นทางในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่สนใจท่องเที่ยวไปยังประเทศเกาหลี และได้รับรางวัลบริษัททัวร์ดีเด่น และยอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งห้าปีซ้อน 2005-2009 จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติเกาหลี และรางวัล Top Agents Award ปี 2009 จาก Korean Air ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กร บริษัทเอกชน ในการจัดกรุ๊ปเหมา Incentive ประชุม สัมมนา ดูงาน
แผนการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์องค์กร
องค์การคุณภาพ (QUALITY ORGANIZATION) บริษัทมีความเข้มแข็งในการจัดการ และบริหารงาน โดยคำนึงถึง
ความผูกพันกับคุณภาพ (COMMITMENT TO QUALITY)
มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CONTINUOUS IMPROVEMENT)
บุคคลากรทั้งหมดมีส่วนร่วม (TOTAL INVOLVEMENT)
ใช้เทคนิค และวิธีการทางวิทยาศาสคร์ (USE OF SCIENTIFIC TOOLS)
เน้นที่ลูกค้า (CUSTOMER FOCUS)
กระบวนการ (PROCESS FOCUS)
เน้นการศึกษาและฝึกอบรม (EDUCATION AND TRAINING)
เคารพความเป็นมนุษย์ (HUMANITY)
ความเป็นมืออาชีพ (PROFESSIONAL) บริษัทมีความรู้ มีศักยภาพ และความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีทีมงานบริการที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง

ความเป็นผู้นำสมัย และ ความชำนาญเฉพาะด้าน (TRENDY & SPECIFICATION) บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เป็นผู้นำด้านการตลาด ตลอดถึงมีขีดความสามารถทางด้านการผลิตบริการ และความชำนาญในกระบวนการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน

คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า (CUSTOMER SATISFACTION)บริษัทดำเนินกิจการโดยมุ่งเน้นการบริการ โดยส่งมอบคุณค่าและความพอใจให้กับลูกค้า

ภารกิจ
Discovery Korea เรามีภารกิจและความมุ่งมั่นดำเนินกิจการท่องเที่ยวไปยังประเทศเกาหลี ในรูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆ
การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในวันหยุด
การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา
การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาและความบันเทิง
การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก
การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ
การท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ
การท่องเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนา

ด้วยตระหนักว่าภารกิจของเรา คือ การให้บริการเส้นทางทัวร์เกาหลีในหลากหลายรูปแบบ โดยคำนึงถึงความสุข ความสนุกสนาน ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

การให้บริการ

รูปแบบการดำเนินงานบริษัทฯ เป็นธุรกิจการท่องเที่ยวครบวงจร (RETAIL & WHOLESALES TRAVEL SERVICE) โดยเน้นเส้นทางเกาหลีใต้เป็นหลัก โดยมีการจัดให้มีการบริการหลากหลายรูปแบบ อาทิ

บริการรับจัดนำเที่ยวในส่วนบุคคล (Collective)
บริการรับจัดสัมมนา, ดูงาน, ทัศนศึกษา, สำหรับเป็นหมู่คณะ โดยมุ่งเน้นเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้เป็นหลัก (INCENTIVE)
บริการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน (AIRLINES TICKETING) โดยสายการบินที่บริษัทฯ ใช้เป็นหลักก็คือ สายการบินแห่งชาติเกาหลี (KE)
โดยทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินแห่งชาติเกาหลี, สายการบินเอเชียน่า แอร์
บริการรับสำรองห้องพัก โรงแรมในประเทศเกาหลีใต้ (HOTEL KOREA RESERVATION)
บริการจัดทำประกันอุบัติภัยสำหรับการเดินทาง (TRAVEL INSURANCE)
บริการจัดทำวีซ่า (VISA APPLICATION)
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (OTHER ARRANGEMENTS RELATED TO TRAVEL) โดยบริการทัวร์ในเส้นทางอื่น ในนามของ บริษัทเวิลด์ ดิสคัฟเวอรี่ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด www.worlddiscoverytravel.com
หลักเกณฑ์ในการสร้างงานบริการของบริษัท ดิสคัฟเวอรี่ โคเรีย จำกัด
บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
บริษัทฯ มีความชำนาญในการจัดสัมมนา ดูงาน และทัศนศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา (ทุกระดับ) สิ่งแวดล้อม มลภาวะ เทคโนโลยี การบริหาร การจัดการ การผลิต ฯลฯ
บริษัทฯ สามารถจัดสรรรายการที่สมดุลกับงบประมาณของลูกค้าได้
บริษัทฯ เลือกสายการบินที่เดินทางโดยไม่ต้องเสียเวลารอเปลี่ยนเครื่องนาน หรือจอดแวะพักหลายแห่ง
บริษัทฯ เลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยแก่คณะ
ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงจำนวนวัน เวลา และเส้นทางในการเดินทางที่สามารถจะทำให้คณะใช้เวลาท่องเที่ยวได้คุ้มค่าที่สุด
บริษัทฯ คำนึงถึงลูกค้าทุกท่าน ที่จะได้รับความสะดวกสบาย จากการติดตามเอาใจใส่ของพนักงานทุกคนที่ลูกค้าทุกท่าน ติดต่อด้วย
สำหรับคณะพิเศษ (INCENTIVE GROUP) ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมของที่ระลึกที่มีรูปแบบเฉพาะ เพื่อมอบให้แด่คณะของ ท่าน
บริษัทฯ ได้จัดทำประกันการเดินทางในวงเงินที่สูงถึง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
Discovery Korea Co., Ltd
Korea Tour Specialist

มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งมอบคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ดังคุณค่าแบรนด์ของ Discovery Korea ผู้ชำนาญเส้นทางทัวร์เกาหลีอย่างแท้จริง
 
บริษัทในเครือ
World Discovery Travel Services Co., Ltd www.worlddiscoverytravel.com
Korea Vacation Holiday Co., Ltd www.koreavacationholiday.com
 

บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ โคเรีย จำกัด
โครงการ The Synchronized เลขที่ 9/10 ซ.รัชดาภิเษก 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 02-6940261-6 Fax. 02-6940397-9
www.discovery-korea.com

สินค้าปลอดภาษี ตรวจสอบสภาพอากาศ อัตตราแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
l
l
l
l
l
l
l